ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

A.1. Αναγνώριση των περιοχών του έργου και επιλογή των πιλοτικών υπολεκανών – Εξασφάλιση της τοπικής υποστήριξης στις περιοχές του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: IOTSP
Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τη συλλογή και αξιολόγηση γενικών στοιχείων για τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά και Αγίου Νικολάου (Περιοχή Μεραμβέλλο) της Κρήτης στην Ελλάδα και Metapontino της Βασιλικάτα στην Ιταλία με στόχο την τελική επιλογή των πιλοτικών περιοχών (υπολεκανών) του έργου.
 • Τη διεξαγωγή συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους, στη διαχείριση νερού, φορείς της περιοχής και την ενημέρωσή τους για τους στόχους και το περιεχόμενο του έργου.
 • Την εγγραφή εθελοντών αγροτών και αγροτεμαχιών από τις πιλοτικές περιοχές του έργου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου.

Παραδοτέα
 • Έκθεση για τις τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις έναρξης του έργου.  Λήψη PDF
 • Έκθεση χαρακτηριστικών των ευρύτερων περιοχών και των πιλοτικών υπολεκανών του έργου.  Λήψη PDF
 • Κατάλογος των εθελοντών αγροτών και των αντίστοιχων αγροτεμαχίων τους.  Λήψη PDF

A.2 Ανθεκτική στην έλλειψη νερού γεωργία με βάση το πρότυπο EWS.
Υπεύθυνος Δικαιούχος: RodaxAgro
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης νερού στη γεωργία βάσει του προτύπου EWS. Περιλαμβάνει:
 • Την αναγνώριση και προσαρμογή των απαιτήσεων του EWS για εφαρμογή στον αγροτικό τομέα.
 • Την ανάλυση της ετοιμότητας του αγροτικού τομέα να εφαρμόσει το σύστημα.
 • Τον καθορισμό των απαιτούμενων εργαλείων εφαρμογής.
 • Την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών εφαρμογής.

Παραδοτέα
 • Τελική έντυπα συστήματος διαχείρισης νερού στη γεωργία (AWMS Forms).   Λήψη PDF
 • Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής του A.   Λήψη PDF

 

D.1 Παρακολούθηση της εφαρμογής των καλών γεωργικών πρακτικών στα πιλοτικά αγροκτήματα
Υπεύθυνος Δικαιούχος: UNIBAS
Η δράση αφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής των προτεινόμενων καλών καλλιεργητικών πρακτικών σε επίπεδο αγρού για περίοδο 3 ετών και περιλαμβάνει:

 • Καταγραφές χρήσης νερού, αγροχημικών και παραγωγικότητας από τους αγρότες.
 • Δειγματοληψίες φύλλων, εδάφους και επιφανειακών απορροών και μετρήσεις εδαφικής υγρασίας από τους γεωπόνους, και
 • Ποιοτικό έλεγχο δεδομένων.
Παραδοτέα
 • Πρωτόκολλα παρακολούθησης διαφόρων παραμέτρων στους πιλοτικούς αγρούς.   Λήψη PDF
 • Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής των καλών γεωργικών πρακτικών. Λήψη PDF

D.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: UNIBAS
Η δράση αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρμογής των προτεινόμενων καλών καλλιεργητικών πρακτικών σε επίπεδο αγρού και πιλοτικής περιοχής, ανά έτος εφαρμογής. Περιλαμβάνει:
 • Την εκτίμηση δεικτών απόδοσης των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών.
 • Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο αγρού.
 • Την αναγωγή των αποτελεσμάτων σε επίπεδο πιλοτικής περιοχής.
 • Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά πιλοτική περιοχή.
 • Την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα των καλλιεργητικών πρακτικών στην αποδοτική χρήση νερού για την τριετία εφαρμογής τους.
Παραδοτέα
 • Έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε κάθε πιλοτική υπολεκάνη. Λήψη PDF
 • Έκθεση τελικών αποτελεσμάτων του έργου. Λήψη PDF

D.3 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στην εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της εφαρμογής των προτεινόμενων καλών καλλιεργητικών πρακτικών σε επίπεδο αγρού και περιοχής ενδιαφέροντος και των δράσεων διακυβέρνησης σε επίπεδο αγροτικών οργανώσεων και περιλαμβάνει:
1. την εκτίμηση των κοινωνικό – οικονομικών επιπτώσεων σε επίπεδο αγρού με βάση τις παραμέτρους παρακολούθησης των δράσεων D1 και D2.
2. την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων σε επίπεδο καλλιέργειας με αναγωγή στη συνολική καλλιεργούμενη έκταση.
3. την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των δράσεων διακυβέρνησης όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των αγροτών στην κλιματική αλλαγή.
4. την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων σε επίπεδο περιοχής ενδιαφέροντος μέσω υπολογισμού του κόστους ευκαιρίας του νερού και της διαθεσιμότητας ανανεώσιμου νερού.

Παραδοτέo
Μελέτη αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων Λήψη PDF

D.4 Αξιολόγηση του βαθμού αποκατάστασης των λειτουργιών του οικοσυστήματος
Υπεύθυνος Δικαιούχος: IOTSP
Η δράση αφορά στην εκτίμηση των επιπτώσεων των πρακτικών του έργου στις λειτουργίες του οικοσυστήματος σε επίπεδο αγρού και περιλαμβάνει:
1. τη μέτρηση της βιοποικιλότητας των μικροοργανισμών του εδάφους πριν και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών.
2. την καταγραφή της χλωρίδας των αγρών πριν και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών.
3. την απαρίθμηση και ταξινόμηση των αρθρόποδων πριν και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών.
Η δράση περιλαμβάνει επίσης την εκτίμηση του κινδύνου ερημοποίησης στις περιοχές ενδιαφέροντος με μοντελοποίηση μέσω GIS.

Παραδοτέo
Αξιολόγηση της αποκατάστασης των λειτουργιών του οικοσυστήματος και του κινδύνου ερημοποίησης. Λήψη PDF

D.5 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, της δυνατότητας εφαρμογής και ενσωμάτωσής τους και στις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές διαχείρισης νερού, αγροτικής ανάπτυξης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή από τους κύριους εμπλεκόμενους του έργου. Περιλαμβάνει:
 • Τον προσδιορισμό των κύριων εμπλεκομένων του έργου (αρμόδιες για τη διαχείριση νερού και τη γεωργία εθνικές αρχές, αγροτικές οργανώσεις, EWP).
 • Την ανάπτυξη των εργαλείων αξιολόγησης.
 • Την αξιολόγηση από τους εμπλεκομένους και την εκτίμηση δεικτών επίδοσης.
Παραδοτέo
Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου.

 

E.1 Έντυπα δημοσιοποίησης του έργου και γενική δημοσιότητά του
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Αφορά στη δημοσιότητα του έργου και τη δημιουργία προωθητικού υλικού και περιλαμβάνει την ανάπτυξη:
1. λογότυπου, φυλλαδίων, αφισών και roll up.
2. λίστας επικοινωνίας του έργου και δελτίων τύπου.

Παραδοτέo

 • Φυλλάδιο, αφίσα και roll up του έργου   Λήψη PDF
 • Λίστα επικοινωνίας έργου   Λήψη PDF

E.2 Πινακίδες ενημέρωσης και ταμπέλες του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στο σχεδιασμό και την προμήθεια των πινακίδων του έργου.

Παραδοτέo
Πινακίδες ενημέρωσης και ταμπέλες του έργου.   Λήψη PDF

E.3 Ιστότοπος του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στην κατασκευή και ενημέρωση της ιστοσελίδας και του forum του έργου.
Παραδοτέo
Ιστιοσελίδα έργου

E.4 Δικτύωση του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: IOTSP
Η δράση αφορά στη δικτύωση του έργου και τη διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του δικτύου και περιλαμβάνει:
 • Δημιουργία δικτύου σχετικών με το αντικείμενο έργων και φορέων.
 • τη διαχείριση του forum ως χώρου δικτύωσης.
 • τη διοργάνωση και συμμετοχή σε network meetings
Παραδοτέo
Έκθεση λειτουργίας του δικτύου.Λήψη PDF

E.5 Ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας της γεωργίας ενόψει της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στους κύριους εμπλεκόμενους (αγρότες, αγροτικές οργανώσεις, αρμόδιες αρχές) και περιλαμβάνει:
1. την έκδοση οδηγών.
2. τη διοργάνωση σεμιναρίων και επισκέψεων για αγρότες, γεωπόνους και αρμόδιες αρχές στις περιοχές ενδιαφέροντος.
3. τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αγροτικές οργανώσεις εκτός των περιοχών ενδιαφέροντος.
4. τη διοργάνωση ενημερώσεων σε αγροτικές εκθέσεις.

Παραδοτέα
 • 1ος Οδηγός "EWS: ως εργαλείο προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή".    Λήψη PDF
 • 2ος Οδηγός "Βέλτιστες πρακτικές αποδοτικής χρήσης νερού στη γεωργία”. Λήψη PDF
 • Έκθεση ενημερωτικών συναντήσεων και διαλέξεων έργου.Λήψη PDF

E.6 Ενημέρωση για την αποδοτική χρήση νερού και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με βάση το πρότυπο EWS – Συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις
Υπεύθυνος Δικαιούχος: IOTSP
Η δράση αφορά στη διάχυση της εφαρμογής του προτύπου EWS σε ανταγωνιστικούς χρήστες νερού και την επιστημονική κοινότητα και περιλαμβάνει:
1. διοργάνωση σεμιναρίων στις περιοχές ενδιαφέροντος για ανταγωνιστικούς χρήστες νερού. 
2. δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.
3. διοργάνωση του συνεδρίου λήξης του έργου

Παραδοτέα
 • Έκθεση σεμιναρίων με τίτλο "Πρότυπο EWS ως εργαλείο για την προσαρμογή του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή”.  Ληψη PDF
 • Τελική έκθεση για όλες τις δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας της Δράσης E6.   Λήψη PDF

E.7 Εκλαϊκευμένη Έκθεση του έργου (Layman’s Report)
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στη σύνταξη εκλαϊκευμένης έκθεσης με την ολοκλήρωση του έργου σε 3 γλώσσες ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά.

Παραδοτέo
Εκλαϊκευμένη έκθεση του έργου. Λήψη PDF

E.8 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων δημοσιοποίησης
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση (εφόσον είναι απαραίτητο) του σχεδίου επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του έργου.

Παραδοτέo
Αξιολόγηση της διάδοσης του έργου LIFE AgroClimaWater

 

F.1 Διαχείριση και Παρακολούθηση του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου και περιλαμβάνει:
1. Σύσταση ομάδας διαχείρισης και επιτροπών έργου.
2. Σύνταξη εκθέσεων αναφοράς.
3. Διοργάνωση συναντήσεων εταιρικού σχήματος.
4. Καταγραφή της προόδου του έργου μέσω δεικτών παρακολούθησης.
5. Οικονομικός έλεγχος από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή.

Παραδοτέα

 • 1η έκθεση προόδου του έργου.
 • Ενδιάμεση έκθεση προόδου του έργου.
 • 1η έκθεση προόδου του έργου.
 • Τελική έκθεση προόδου του έργου


F.2 Δείκτες παρακολούθησης του LIFE για το κλίμα
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στην εκτίμηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των ειδικών δεικτών παρακολούθησης του έργου όσον αφορά στο στόχο της προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή.

Παραδοτέα
 • LIFE AgroClimaWater - Αναθεώρηση των δεικτών παρακολούθησης του LIFE για το κλίμα.
 • Μνημόνιο συνεργασίας για την παρακολούθηση μετά το τέλος του έργου.
 • LIFE AgroClimaWater – Τελική παρακολούθηση των δεικτών για το κλίμα.


F.3 Σχέδιο επικοινωνίας μετά το τέλος του έργου
Υπεύθυνος Δικαιούχος: HYETOS
Η δράση αφορά στη δημιουργία σχεδίου επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του έργου και των αποτελεσμάτων του μετά τη λήξη του.

Παραδοτέο
"AgroCLimaWater σχέδιο επικοινωνίας και μετά το πέρας του έργου”.

 Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;